Dla autorów

 

Do publikacji będą przyjmowane prace mające charakter teoretyczny lub empiryczny, zawierające wartości merytoryczne, o odpowiedniej formie prezentacji, w których wykorzystano właściwe metody badawcze, nawiązano do dorobku dyscypliny finanse i w odpowiedni sposób to udokumentowano. Artykuły nadsyłane do publikacji w czasopiśmie Finanse i Prawo Finansowe powinny być przygotowane w języku angielskim lub ewentualnie polskim. Do treści artykułu napisanego w języku polskim należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim. Przed publikacją artykuły będą recenzowane (procedura recenzowania).

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów kierowanych do czasopisma "Finanse i Prawo Finansowe" jest zgodna z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (broszura „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, dostęp: www.nauka.gov.pl).

1. Przesłanie artykułu do publikacji w czasopiśmie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego zrecenzowanie.

2. Artykuły poddawane są wstępnej recenzji przez redakcję czasopisma pod względem formalnym oraz zgodności z profilem czasopisma. Artykuły przekazane do dalszej recenzji otrzymują numer redakcyjny, identyfikujący je na dalszej procedurze recenzowania.

3. Redaktorzy Tematyczni i Redaktor Naczelny dokonują wyboru dwóch recenzentów z grona ekspertów uznanych w danej dziedzinie, gwarantujących niezależność wydawanych opinii, brak konfliktu interesów zarówno z autorem jak i podmiotem zamawiającym recenzję oraz zachowanie poufności zarówno zawartości merytorycznej recenzowanych materiałów jak i opinii o nich. Wybrani recenzenci są rzetelni i kompetentni w swojej dziedzinie i nie są zatrudnieni w instytucji wydającej czasopismo. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem anonimowości i poufności (double - blind review). Lista recenzentów publikowana jest na stronie czasopisma.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem:
- kierującym artykuł do publikacji,
- kierującym artykuł do publikacji po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta,
- kierującym artykuł do publikacji po znacznym przeredagowaniu i ponownym poddaniu recenzji,
- odrzuceniem artykułu.

4. Każdy artykuł, zawierający wyniki badań empirycznych z elementami wnioskowania statystycznego lub ekonometrycznego kierowany jest do recenzenta statystycznego.

5. Ostateczną decyzje o publikacji artykułu podejmują Redaktorzy Tematyczni i Redaktor Naczelny czasopisma w oparciu o opinie recenzentów oraz ostatecznej wersji artykułu nadesłanej przez Autora.

6. Warunkiem skierowania artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych opinii od recenzentów, spełnienie wymogów formalnych oraz podpisanie przez autora (lub jednego ze współautorów) Deklaracji Autorskiej.

7. Autor zostaje poinformowany o wynikach recenzji i sugerowanych zmianach.

8. W przypadku uzyskania co najmniej jednej negatywnej recenzji, artykuł nie zostanie opublikowany w czasopiśmie. W pozostałych przypadkach redakcja zwraca się z prośbą do Autorów o pisemne odniesienie do recenzji.

Informacje dodatkowe

Redakcja dokumentuje wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki naukowej. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting" i „guestauthorship” będą demaskowane i zostaną zgłoszone do odpowiednich instytucji, w tym miejsca pracy autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.

Zgodnie z definicją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dostęp: www.nauka.gov.pl):

- z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji, 
- z guestauthorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Informacja o opłatach

Płatności prosimy dokonywać na nr konta UŁ: 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488
W tytule przelewu należy wpisać: JOFFL, Nazwisko i imię